Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Příručka pro testování silničních a historických vozidel

 

POZOR od 1.9.2023 dochází k velkým změnám v testování historických vozidel

pro více informací kontaktujte naší testační komisy

 

 

 

 

 

 

 


Více zde: https://www.fkhv.cz/news/prirucka-pro-testovani-silnicnich-a-historickych-vozidel/

 

Pro novou testaci a nebo prodloužení platnosti historického vozidla, je potřebný vyplněný „Protokol o technické prohlídce historického vozidla: Posouzení technického stavu historického vozidla odbornou dílnou.“ Tato povinnost zatím neplatí pro motocykly. 

Protokol musí potvrdit osoba nebo firma mající IČO a živnostenské oprávnění na opravy motorových vozidel a uzavřenou smlouvu s KTK. Další možností je doložit posouzení technického stavu historického vozidla protokolem o technické prohlídce z STK (klasická STK na vyžádání skupin řízení,nápravy,brzdy včetně grafu brzd) . V každém případě bude jeden z těchto dvou dokumentů vyžadován vždy před provedením (nové testace) či prodloužením testace historického vozidla.

Testování vozidel

 1. Testování historických vozidel provádí Právnická osoba (FKHV ČR) prostřednictvím svých testovacích komisí a testování silničních vozidel prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.
 2. Právnická osoba poskytne registračním místům místně příslušných úřadů seznam předsedů klubových a krajských testovacích komisí s jejich podpisovými vzory, vzory přidělených razítek a doloží rozsah oprávnění pro testování vozidel (jmenování od FKHV ČR).
 3. Testování vozidel se provádí u silničních vozidel zařazených v registru silničních vozidel a u vozidel pro zařazení do registru historických vozidel.
  1. Testování silničních vozidel
   1. Testování silničních vozidel je jednostupňové testování vozidel na historickou původnost a je prováděno klubovou testovací komisí. Testováno může být pouze silniční vozidlo, které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
   2. Účelem testování silničních vozidel na historickou původnost je vystavení „Protokolu o testování“ s kladným výsledkem. Tento Protokol o testování je součástí „Žádosti o provedení testování historického vozidla“.
   3. Protokol umožňuje vlastníkovi vozidla:

a.) zažádat o vydání OHV, které dále umožňuje:

- sjednání snížené sazby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb. (povinné ručení) 

- výjimku ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón v ČR

- při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví.

b.) zažádat o vydání dokladu o uznání silničního vozidla na místně příslušném úřadu k odpuštění ekologického poplatku dle vyhlášky č. 297/2009 Sb. při změně vlastníka silničního vozidla.

 

 1. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel

Účelem testování HV je zařazení těchto vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo, které umožňují za daných podmínek provoz těchto vozidel na pozemních komunikacích.

Testování HV pro zařazení do registru historických vozidel je možné provést pouze u vozidel, která nejsou evidována v žádném jiném registru silničních nebo historických a sportovních vozidel, a to jak na území České republiky, tak na území jiného státu.

 

 

Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích částí:

První část testování historických vozidel je testování klubovou testovací komisí, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla.

Druhá část testování historických vozidel je testování krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Část testování klubovou komisí musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů.

Krajská testovací komise kontroluje stav a funkčnost:

 1. u historických automobilů
  1. přední a zadní nápravy
  2. řízení,
  3. osvětlení,
  4. brzd
  5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů,
  6. upevnění sedaček,
  7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru u řidiče,
  8. opotřebení pneumatik,
  9. bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven,
 2. u historických motocyklů
  1. osvětlení
  2. rámu,
  3. opotřebení pneumatik,
  4. brzd,
  5. tlumičů, je-li jimi motocykl vybaven.
 1. Pokud testované vozidlo neodpovídá definici HV nebo vykazuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, testování se ukončí.
 2. Veškeré testování je platné vždy do 31. května následujícího roku.
 3. Prodloužení platnosti testování
  1. Prodloužení platnosti testování je prováděno na základě pravidelné roční prohlídky zpravidla v termínu do 31. května kalendářního roku.
  2. Záznam o prodloužení platnosti testování je prováděn ve vystavených průkazech OHV nebo PHV na základě kladného výsledku pravidelné roční prohlídky.
  3. Každý vlastník historického vozidla, jemuž bylo vydáno OHV nebo PHV , by měl nejpozději do 31. května každého následujícího roku požádat o prodloužení platnosti tohoto průkazu na další období u příslušné testovací komise, která testování provedla.
  4. Pokud majitel vozidla, kterému bylo vydáno OHV nebo PHV, nehodlá pro daný rok prodloužit jejich platnost a vozidlo provozovat, nemusí v daném roce pravidelnou roční prohlídku absolvovat.
  5. Prodloužení platnosti OHV a PHV na základě pravidelné roční prohlídky může být provedeno kdykoliv během roku, ale platí vždy pouze do 31. května následujícího roku.
  6. Pravidelné roční prohlídky je možné provést i u jiných testovacích komisí (např. z důvodu změny bydliště, stanoviště vozidla apod.). V tomto případě ale vlastník vozidla musí k přihlášení do evidence k jiné testovací komisi přiložit původní kopii „Žádosti o provedení testování HV“.
  7. Pozbytí platnosti OHV nebo PHV

OHV a PHV pozbývají platnost v těchto případech:

 1. není-li prodloužena doba platnosti
 2. dojde-li ke změně vlastníka historického vozidla
 3. při úmrtí vlastníka
 4. při zániku či znehodnocení historického vozidla
 5. při znehodnocení vydaného OHV nebo PHV.

 

 1. Při neprodloužení vydaného OHV a PHV zůstává neplatný průkaz majiteli vozidla.

 

Klubová testovací komise (KLTK)

 1. Pravidla pro jednotné testování vozidel na historickou původnost jsou závazná pro práci všech klubových testovacích komisí.
 2. VvV zájmu zachování jednotnosti testování vozidel na historickou původnost se toto testování provádí podle aktuálně platného Technického kodexu FIVA a právních předpisů ČR.

2.1.1 Zřízení klubové testovací komise

 1. Předseda klubu historických vozidel předloží Právnické osobě:
  1. žádost o zřízení KLTK
  2. vyplněný formulář se členy KLTK včetně kontaktů a podpisových vzorů
  3. vyplněný formulář POPIS ČINNOSTI pro jednotlivé navrhované členy KLTK
  4. vyplněný formulář na návrh členů do KTK včetně kontaktů a podpisových vzorů a vyplněný formulář POPIS ČINNOSTI pro jednotlivé navrhované členy KTK

Právnická osoba rozhodne, zda klubem předložená žádost splňuje podmínky k udělení pověření provádět testování vozidel.

 1. Pověření klubu k testování historických vozidel může od Právnické osoby získat klub:
  1. jestliže ve své Žádosti uznává Právnickou osobu.
  2. jestliže je zapsaným spolkem (dříve o. s.)
  3. jestliže členové komise splňují odbornou způsobilost
  4. jestliže počet členů komise je minimálně 3
  5. jestliže členové komise absolvovali povinné školení od Právnické osoby.
 2. Odborná způsobilost člena KLTK je uvedena v článku 2.8 této Příručky.
 3. Jestliže klub splnil podmínky pro udělení pověření, pak Právnická osoba rozhodne o vystavení písemného pověření a předá je klubu.
 4. Právnická osoba na základě absolvování odborného školení vydá členům KLTK Průkaz technického komisaře a předsedovi KLTK razítko KLTK.
 5. Změnové řízení.
  1. Dojde-li ke změnám ve složení KLTK je předseda klubu povinen předat změny ve složení komise Právnické osobě na formuláři (Příloha č. 2).
  2. Dojde-li ke změně předsedy KLTK je Právnická osoba povinna bezodkladně oznámit tuto změnu registračnímu místu.

2.1.2 Odpovědnost KLTK za testování

 1. Předseda KLTK je odpovědný za činnost komise a vede evidenci:
  1. provedených testování silničních a historických vozidel na historickou původnost s údaji o přidělených RZ (Příloha č. 8)
  2. pravidelných ročních prohlídek historických vozidel s PHV a s údaji o přidělených ZRZ HV (Příloha č. 8)
  3. pravidelných ročních prohlídek silničních vozidel s OHV (Příloha č. 8)
  4. protokoly o roční prohlídce silničního nebo historického vozidla jsou archivovány do jejich dalšího prodloužení
 2. Předseda KLTK předá na vyžádání Právnické osobě Evidenční listy dle bodu 1. a)

Jedna kopie Evidenčních listů je uložena vždy v archivu KLTK.

 1. Testování KLTK nesmí být provedeno, pokud při testování vozidla vznikly jakékoliv pochybnosti o údajích uváděných vlastníkem vozidla (r. v., typ, rozměr kol a pneumatik apod.) a to do doby, než vlastník vozidla tyto pochybnosti vyvrátí doložením věrohodných podkladů.

2.1.3 Testování klubovou testovací komisí

 1. Testování KLTK je testování historických a silničních vozidel na historickou původnost a provádí se na žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla, který vyplní „Žádost o provedení testování historického vozidla“ dle přílohy č. 3 vyhlášky 144/2012 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 355/2006 Sb., kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla, a jemu známé údaje o vozidle.
 2. KK testování vozidla na historickou původnost pro zápis do registru HV předkládá žadatel spolu s vyplněnou Žádostí barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 6 ks s pohledem pravo-zadním a 6 ks s pohledem levo-předním, u motocyklu 6 ks s pohledem z pravé strany a 6 ks s pohledem z levé strany (z pohledu řidiče), v ostatních případech (vydání OHV) po 4 ks fotografií.
 3. Žadatel přistaví podle požadavku KLTK vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží doklady k ověření uvedených údajů v Žádosti k ověření historické původnosti.
 4. Po provedeném kladném testování vyhotoví KLTK „Žádost o provedení testování historického vozidla“ ve třech vyhotoveních (v případě testování silničního vozidla k získání OHV) nebo v pěti vyhotoveních (v případě testování historického vozidla) ve formátu A3.

Kladný výsledek klubového testování zapíše předseda KLTK do Žádosti o provedení testování historického vozidla a stvrdí jej razítkem KLTK, svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů KLTK. Fotografie nalepené na žádosti se v pravém dolním rohu opatří razítkem KLTK (polovina razítka na fotografii, polovina mimo fotografii).

 1. Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání HV do registru historických vozidel, předá předseda KLTK pět vyhotovení formulářů „Žádost o provedení testování historického vozidla“ krajské testovací komisi k provedení druhého stupně testování.
 2. Rozdělovník „Žádosti o provedení testování historického vozidla“ po úplném ukončeném testování:
  1. vlastník vozidla originál + 1 kopie
  2. KLTK
  3. KTK (neplatí v případě testování silničního vozidla k získání OHV)
  4. FKHV ČR (neplatí v případě testování silničního vozidla k získání OHV)
 3. V případě, že se jedná o otestované silniční vozidlo vedené v registru silničních vozidel a vlastník otestovaného silničního vozidla zažádá KLTK, je vlastníku otestovaného vozidla vydáno OHV, pokud je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Dobu platnosti při vydání OHV v něm vyznačí předseda (místopředseda) KLTK, stvrdí ji razítkem KLTK a svým podpisem.

 

Provoz historického vozidla se zvláštní registrační značkou

 1. Provoz historického vozidla se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo na pozemních komunikacích je povolen jen tehdy, má-li vozidlo platný PHV, ORV, platné tabulky ZRZ HV a platný doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů a splňuje-li podmínky uvedené v § 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb., v platném znění, včetně provedených záznamů v PHV.
 2. Historické vozidlo může být provozováno na pozemních komunikacích ve smyslu znění platných právních předpisů a Technického kodexu FIVA v platném znění.
 3. Historické vozidlo nesmí být užito pro podnikání a není určeno k běžnému dennímu užívání pro vlastní potřebu.
 4. Zvláštní registrační značka pro historické vozidlo nemůže být vlastněna bez konkrétního vozidla.
 5. Registrační místo může v případě pochybnosti odmítnout vozidlo zaregistrovat.